Právne základy spracúvania osobných údajov

GDPR

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
  • zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Copyright © 2022 – STK-Košice. All rights reserved. Created by MGRAF.