Kontrola originality

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality?

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

Od 1.6.2010 je KO rozdelená na 4 druhy kontrol:

  • kontrolu originality základnú,
  • kontrolu originality skrátenú,
  • kontrolu originality administratívnu,
  • kontrolu originality opakovanú.

Kontrola originality skrátená sa vykonáva na vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak ich dátum prvej evidencie je pred 1. januárom 1996 (vozidlá, ktoré nepodliehali typovému schvaľovaniu); v ostatných prípadoch sa vykonáva kontrola originality základná.

Kontrola originality administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej. Je určená hlavne na kontrolu nových jednotlivo dovezených vozidiel.

Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Aké doklady sú potrebné na vykonanie kontroly originality

a) vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike,

1.osvedčenie o evidencii alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný útvarom Policajného zboru,
2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla, 3. doklad o vykonaní prestavby vozidla; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná prestavba, ktorá je hromadne schválená,
3. Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.
4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,

b) jednotlivo dovezené vozidlo

1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku. Preklad nieje potrebný, ak je osvedčenie harmonizované.
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii,
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,

Podrobné legislatívne informácie získate na www.ko.sk

Copyright © 2022 – STK-Košice. All rights reserved. Created by MGRAF.